Angrerett / Statutory cancellation right

Publisert:Sist oppdatert:

(For english see below)

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av leieavtalen.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:
Studentsamskipnaden i Molde (org. nr. 950 751517)
på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). 

Du kan benytte angreskjemaet du finner i menyen til høyre, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender e-post om at du vil bruke angreretten
før angrefristen utløper.

Virkningen av at angrerett brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen

Dersom du anmoder om at leieforholdet skal starte før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra leieavtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen. 


English


The statutory cancellation right expires 14 days after the tenancy agreement has been signed.

To use the statutory cancellation right you have to notify us:
Studentsamskipnaden i Molde (org.nr. 950 751517)
in an unequivocal matter about your decision to leave the agreement (e.g. in a letter sent by mail, telefax, or email).

You can use the Statutory Cancellation Right form available in the menu to the right, but it is not mandatory.

To abide the cancellation period it is enough to send the notification that you would like to use the Statutory Cancellation Right before the cancellation period expires.

The effect of using the Statutory Cancellation Right

Should you leave this agreement, we will repay all payments we have received from you, without unnecessary delay, and in all cases within 14 days after the day we receive a notification about your decision to leave this agreement.

We carry out the repayment with the same means of payment that you used at the original transaction, unless you specifically has agreed on something else with us.

In all cases you will not be imposed any fees because of the repayment.

If you request that the tenancy start before the Statutory Cancellation Right expires, you have to pay us an amount that matches what has been done or delivered up until you have notified us about wishing to leave the tenancy agreement, compared to full completion of the agreement.